MEEST ПОШТА ПРАЦЮЄ
Карта Meest ПОШТА
Meest Ukraine 2020-04-23

Приймай участь у акції в Facebook та виграй IPad

27.09.2018

Офіційні правила акції «Вигравай IPad разом з Meest Express»

Meest - 9108c93f9575b6315b3462ad83b5767b

1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТ ЕКСПРЕС», яке зареєстроване за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147 (надалі - «Організатор Акції»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТ ЕКСПРЕС», тел. +38 032 245 23 30. Місцезнаходження Виконавця: 79035, м. Львів, вул. Зелена, буд. 147  (надалі - «Виконавець Акції»).

1.3. Правила Акції розміщуються на сайті Організатора Акції: www.meest-express.com.ua

 2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасником Акції є фізична особа, яка виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі - «Учасник»).

2.2. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років та які виконали усі Умови цієї Акції.

 3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в період з 27 серпня 2018 року по 27 вересня 2018 року включно (далі – «Період проведення Акції») на території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим у зв’язку із прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України від 15.04.2014 р. за №1207-VII» і території проведення операції об’єднаних сил (ООС) та не підконтрольній уряду України, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

3.2. Організатор Акції має право змінити період проведення Акції, інші умови, про що розміщує Повідомлення на своєму сайті в мережі Інтернет www.meest-express.com.ua

 4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції необхідно виконати усі наступні умови:

4.1.1. у період з 27 серпня 2018 року по 27 вересня 2018 року Учасник розіграшу повинен:

- вподобати публікацію про акцію (поставити лайк) на офіційній сторінці Meest у мережі Facebook www.facebook.com/MeestUkraine

- зробити репост даної публікації на власній сторінці у мережі Facebook

- мати відкритий профіль у мережі Facebook у період проведення Акції

- та інші дії, вказані у цих Правилах та публікації про Акцію.

 5. ПОДАРУНКИ ПЕРЕМОЖЦЯМ АКЦІІ

5.1. В рамках даної Акції під подарунком/призом розуміється планшетний комп’ютер Apple iPad WI FI  32 Gb.

5.2. Кількість подарунків, вказаних у п. 5.1. цих Умов, становить 1 (один) планшетний комп’ютер Apple iPad WI FI  32 Gb  за весь період Акції.

5.3. Подарунок Акції може відрізнятися від зображення у рекламних матеріалах, що розповсюджується Організатором, у тому числі через друковані засоби масової інформації, Інтернет, телебачення тощо.

5.4. Оподаткування вартості Призу Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Визначення Учасника Акції, який має право на отримання Призу (надалі - «Переможець Акції»), проводиться згідно з положеннями цих Правил.

5.6. Неухильне дотримання та виконання всіх умов цих Правил є обов’язковою передумовою отримання Призу. Невиконання/неповне виконання визначених цими Правилами умов позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання Призу. В цьому випадку, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Призу.

5.7. Заміна Призу, вказаного в п.5.1 цих Правил, будь-яким іншим благом чи на будь-які інші Призи не допускається. Приз обміну та поверненню не підлягає.

 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ

6.1. Розіграш буде проведений за допомогою сервісу woobox.com серед Учасників Акції, які на момент визначення належним чином виконали умови даних Правил, результати розіграшу будуть оприлюднені на веб-сайті Організатора Акції за адресою: www.meest-express.com.ua та офіційній сторінці Компанії в соціальній мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/MeestUkraine 27 вересня 2018 року.

6.2. Після визначення переможця, відповідно до умов Акції, Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів, зв’язується з ним за допомогою Facebook Messenger. Кількість спроб зв’язатися з переможцем не може перевищувати трьох спроб. Організатор зв’язується з обраними переможцем з 9.00 до 18.00 години у робочі дні.

6.3. Організатор узгоджує з переможцем усі деталі, які необхідні для передачі подарунку переможцю.

6.4. У разі, якщо за результатами розіграшу обрано переможця, але він з будь-яких причин не відповідає на повідомлення Організатора, він позбавляється статусу переможця та права на отримання подарунку. Будь-які претензії переможця з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором Акції, згоду на що Учасник надає беручи участь в Акції.

6.5. Учасник Акції, який отримав від Організатора, відповідно до п. 6.2. Умов, підтвердження про перемогу повинен не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання такого повідомлення надати Організатору ксерокопію паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінки з визначенням місця проживання\реєстрації) та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку. Тільки після отримання Організатором ксерокопії паспорта громадянина України та копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків від Учасника Акція (Переможця) останній отримає подарунок.

6.6. Один і той самий Учасник Акції не може бути визнаний переможцем Акції вдруге та/або повторно.

6.7. Факт участі в Акції означає повну згоду Учасника з даними Правилами, в тому числі безумовну добровільну згоду з тим, що Організатор та/або його Партнер мають право на безоплатне використання їх імен, прізвищ, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасників з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, соціальних мережах, в тому числі але не виключно в мережі Facebook, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ та/або з будь-якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень про послуги, товари (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди є автоматичним та відбувається шляхом прийняття Учасником участі в Акції.

 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

7.1. Організатор залишає за собою право змінити дату, час проведення розіграшу та визначення Переможця. Змінену інформацію можна буде дізнатися на офіційному веб-сайті Організатора Акції: www.meest-express.com.ua та на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/MeestUkraine.

7.2. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення призів у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню призів.

7.3. Організатор Акції має право змінювати умови Акції, повідомивши про це, шляхом розміщення інформації на веб-сайті: www.meest-express.com.ua та на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/MeestUkraine

 8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції усвідомлює всі ризики і наслідки, пов'язані з участю в Акції та отриманням Призу.

8.2. Під час участі в Акції Учасники самостійно вносять свої персональні дані, а саме: прізвище, імя, по батькові, поштову адресу, адресу електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

8.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані») (обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ Організатором Акції), з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.6.Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.7. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які можуть проводитись Організатором Акції в межах даної Акції, можуть бути використані Організатором Акції та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.8. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Призи, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.

8.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Всі результати Акції є остаточними і перегляду не підлягають.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає перегляду.

9.3. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення інформації на веб-сайті Організатора Акції: www.meest-express.com.uaта на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/MeestUkraine. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями до діючих Правил.

9.4. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами і погоджується з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання призу.

9.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.6. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Призів Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Організатор.

9.7. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Організатора у приватних повідомленнях у Facebook Messenger.

Політика використання файлів cookie

Meest Global використовує файли cookie, щоб зробити наш сайт простішим у використанні. Ми також ділимося цією інформацією з третіми сторонами для аналізу. Продовжуючи ви погоджуєтесь з використанням файлів cookie для поліпшення вашої роботи з сайтом. Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з нашою Політикою конфіденційності.

Фулфілмент для електронної комерції від Meest

Забезпечення фулфілменту для електронної комерції з доставкою в США

Вхід / Реєстрація
Telegram Viber